Dorpsraad Uitgeest

AVBU

Het ontstaan van de AVBU

De Algemene Vereniging van Bewoners/eigenaren te Uitgeest (AVBU) werd op 11 december 1980 officieel bij notariële akte opgericht. Aanleiding was de invoering van de Leegstandswet die gemeenten de bevoegdheid zou geven om transacties op de particuliere woningmarkt al dan niet goed te keuren. Deze vergaande interventie in het privé domein van de burger was aanleiding voor de initiatiefnemers (A. van Dam en G. van der Meij) om een belangenvereniging op te richten teneinde de gevolgen voor Uitgeest te beperken. Medestanders, zowel onder nieuwe inwoners als onder reeds lang gevestigde Uitgeesters waren snel gevonden, F. Horsman regelde de statuten, de AVBU kreeg een zetel in de Commissie Volkshuisvesting en grens waarboven de wet van toepassing zou zijn werd in Uitgeest dusdanig laag vastgesteld dat praktisch geen enkele koopwoning onder de maatregel zou vallen. Zo werd dus de vrije woningmarkt hersteld.
De zetel in de Commissie ging verloren toen de AVBU ernstige en terechte kritiek uitte op de financiële opzet van de Princenhof. De gemeente werd zoals voorspeld inderdaad veroordeeld tot betaling van aanzienlijke bedragen aan planschade. Toch werden de “burgerdeskundigen” afgeschaft omdat zij “geen positieve bijdrage aan de politieke discussie” konden leveren. Een Dorpsraad zal mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nieuwe kansen krijgen.
Intussen groeide de AVBU gestaag en adviseerde haar leden op tal van terreinen.
Het Schipholdossier was en is een enorm grote klus die ook in de toekomst veel aandacht zal vragen. Ofschoon wij niet hebben bereikt wat ons voor ogen stond (schadecompensatie) hebben onze standpunten (via onze vertegenwoordiger in de ORS) wel degelijk invloed op de gang van zaken.

© Copyright 2023. Dorpsraad Uitgeest

Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor