Dorpsraad Uitgeest

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Inhoud
- Inleiding
- De Algemene Leden Vergadering
- Financiën
- Kascommissie
- Bestuurssamenstelling
- Het Schiphol dossier: verlsaglegging
- Verslag Gezonde Lucht
- Verslag Steenbreek
Inleiding
Terugblik
In het afgelopen jaar heeft het bestuur net als andere organisaties hinder ondervonden van de COVID-maatregelen. We zijn er gelukkig allen gezond doorheen gekomen. Nadat we eerst onze vergaderingen uitgesteld hadden om live te kunnen overleggen, zijn we uiteindelijk over gegaan op digitaal vergaderen, zodat bepaalde zaken toch afgestemd konden worden.
De twee nieuw opgerichte werkgroepen, Steenbreek en Gezonde Lucht, zijn actief aan de slag gegaan. Steenbreek richt zich op meer groen in het dorp, en dan ook vooral in de (voor)tuinen van de inwoners, en Gezonde Lucht is gericht op (onderzoek naar) de luchtkwaliteit in en rond Uitgeest. Lees verderop in dit verslag de voortgang.
Nieuwe leden willen we verwijzen naar de website waar meer informatie over de werkgroepen is te vinden.
We hebben een nieuwe secretaris, we volgen actief de ontwikkelingen rond Schiphol, en houden de vinger aan pols bij de verschillende vastgoedprojecten in Uitgeest.
Tevens is er een (digitaal) gesprek geweest met de nieuwe burgemeester, waarbij de doelen van de Dorpsraad enthousiast werden ontvangen. En er is een volgend gesprek in de planning om nog meer af te stemmen hoe we als Dorpsraad het beste kunnen aansluiten bij de gemeente voor een schoon en leefbaar dorp.
Vooruitblik
In het komend jaar zullen de werkgroepen verder aan de slag gaan. Onze missie is om samen met de inwoners van Uitgeest en de gemeente te werken aan een schoon, groen, en prettig leefbaar dorp. De DU staat los van politiek en richt zich op de belangen van de bewoners. Nu we onderdeel uitmaken van de BUCH wordt dit nog belangrijker. En hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken!
Dus als u ideeën heeft, deel wilt nemen aan een werkgroep of op een andere manier actief wilt zijn, laat het ons weten via Info@dorpsraaduitgeest.nl. U bent van harte welkom.
Wij heten de nieuwe leden van harte welkom en hopen dat u nog lang met ons wilt optrekken!
De ALV
Helaas kan ook dit jaar geen Algemene Leden Vergadering (ALV) worden gehouden in ons Dorpshuis De Zwaan, maar u bent welkom om langs te lopen of een brief in de brievenbus te doen bij onze secretaris op Hogeweg 36 wanneer u niet digitaal uw ideeën wilt delen.
Het bestuur verzoekt de leden om, als u het oneens bent met enerzijds het voorgestelde bestuur en/of de financiële verslaglegging (zie verderop in dit verslag), dit middels een email kenbaar te maken.
U wordt uitgenodigd uw reactie te sturen naar leden@dorpsraaduitgeest.nl
Bij geen bericht gaat het bestuur uit van decharge voor het gevoerde beleid.
Het financieel jaarverslag.
In juni van dit jaar willen wij de contributie van € 8,00 innen. Ondertussen heeft u de factuur van onze penningmeester gekregen.
Wij zijn er trots op dat we al vele jaren deze contributie zo laag kunnen houden. Hopelijk zorgt dit er ook voor dat zo veel mogelijk bewoners lid worden en blijven, zodat we samen kunnen werken aan een groen en gezond Uitgeest.
Mocht u het volledige financiële rapport willen inzien dan verzoeken wij u om dit aan
te vragen via leden@dorpsraaduitgeest.nl
Kascommissie
De kascommissie, in de personen van Henk Pel en Ton van der Weijden, heeft alle financiële stukken ingezien en gaat hiermee akkoord. Zij stellen voor om decharge te verlenen aan het bestuur.
Bestuur
Bestuurswisseling
Na onze oproep in 2020 voor een secretaris, heeft Marijke Twisk – Verveer zich aangemeld.
De leden moeten officieel akkoord gaan met de bestuurswisseling. Omdat de gebruikelijke ALV niet kan plaatsvinden, wordt u uitgenodigd uw reactie te sturen naar leden@dorpsraaduitgeest.nl
Helaas heeft Ad Knijnenberg besloten te stoppen met zijn activiteiten voor de Dorpsraad.
Wij zullen nog officieel afscheid van hem nemen wanneer fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn.
Mag ik mij even voorstellen
Ik ben Marijke Twisk - Verveer, sinds kort nieuw bestuurslid en secretaris van de Dorpsraad Uitgeest. Ik woon nu bijna vier jaar in Uitgeest en ben opgegroeid in Beverwijk. Als kind speelde ik vroeger veel in Uitgeest bij mijn opa en oma Krom tegenover de dierenwinkel aan de Middelweg. Ondertussen ben ik via de collectieve Milieutuin aan de Tolweg mijn huidige man tegengekomen en nu bijna twee jaar moeder van Willem.
Ik hoop dat Willem ook veel buiten kan spelen als hij oud genoeg is, en dat hij veel groen en gezonde lucht om zich heen zal hebben. Ik heb mij daarom ook aangemeld bij Marian Rodenburg en André Rollenberg als lid van de werkgroep Gezonde lucht.
Ik werk in het laboratorium van het Amsterdam UMC. Als ik daar minder werk heb aan patiënten met fijnstof-klachten, zou ik daar heel blij mee zijn.
Verder ben ik een groot liefhebber van natuur. Meerdere keren heb ik meegewerkt aan het planten van groen in openbare ruimten, en hopelijk kunnen we dat met de Dorpsraad uiteindelijk ook voor elkaar krijgen.
Het Schiphol-dossier
In het jaarverslag van 2019 (zie website) kunt u lezen over de activiteiten van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), nu Platform Vlieghinder Kennemerland geheten (PVK)
Schiphol maakt plannen tot uitbreiding van het vliegverkeer. Hierin valt ook het groot onderhoud van de Polderbaan, met als gevolg meer vliegcapaciteit, vooral ook boven Uitgeest. Na dat groot onderhoud zal door de toepassing van nieuwe navigatiemethoden de capaciteit van de Polderbaan met minimaal acht landingen per uur zijn gestegen (dus meer vliegtuigen boven Uitgeest)!
Het standpunt van de Dorpsraad Uitgeest is kort samengevat het volgende:
1. Van groei vanaf 500.00 vluchten per jaar kan absoluut geen sprake zijn, zeker zolang een aantal beloftes uit het verleden nog niet is ingelost, zoals uit het Alders-akkoord (glijvluchten, nachtvluchten, hoger aanvliegen etc.) Sterker nog: de Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft becijferd dat een aantal van 350.000 tot 400.000 vluchten per jaar voldoende is voor een mooie hub-functie van Schiphol. De Dorpsraad ziet dit als een reëel aantal voor Schiphol.
2. Schiphol hanteert als norm voor de hinder het aantal zwaar gehinderden zonder een individuele rechtsbescherming. Deze bescherming dient er wel te komen. Ook dienen burgers naar de rechter te mogen stappen als de normen worden overschreden.
3. De naderingen van de vliegtuigen voor Schiphol zal gaan gebeuren via z.g. buizen. Aangezien Uitgeest bijna recht voor de Polderbaan ligt zal Uitgeest het “afvoerputje” van Schiphol worden. Ons standpunt is dat de buizen pas mogen worden ingevoerd in overleg met de omgeving. Zolang dit niet het geval is zullen de naderingen gespreid moeten worden uitgevoerd. Bovendien moeten alle naderingen CDA-naderingen zijn (Constant Descent Approaches).
4. Op den duur zal er een nachtsluiting van Schiphol moeten komen.
5. Er zal een herijking moeten komen over het begrip “prefentieel” (voorkeur voor bepaalde landings- en startbanen. In dit geval de Polder- en de Kaagbaan).
Deze punten zijn ingebracht in het inspraakproces via PVK (Platform Vlieghinder Kennemerland). Ook lobbyclubs zoals Natuur en Milieu en Milieufederaties evenals lokale en provinciale overheden hebben deze punten aangedragen bij het kabinet. Hopelijk luistert een nieuw kabinet beter naar zijn burgers en komt er een einde aan het “Schiphollen”.
Verslag Werkgroep Gezonde Lucht
In het jaarverslag van 2019 kunt u lezen over het Schone Lucht Akkoord, waarom het belangrijk is juist ook in Uitgeest hier aandacht aan te besteden, en wat de wensen zijn van de Dorpsraad betreffende maatregelen om tot schonere lucht te komen.
In het afgelopen jaar heeft de werkgroep contact gelegd met Dorpsraad Wijk aan Zee om de uitstoot van Tata mogelijk samen aan te vechten. Het is helaas door COVID19 niet gelukt om deze groep ook persoonlijk te spreken en zo gezamenlijk een strategie te ontwikkelen. Daarbij zijn binnen Wijk aan Zee meerdere groeperingen met deze kwestie bezig, dus we hopen nog steeds te kunnen aansluiten, omdat Uitgeest officieel buiten het meetgebied voor Tata valt.
Verder is de werkgroep uitgebreid met Anré Rollenberg en Marijke Twisk – Verveer. Er is ondertussen weer contact opgenomen met de gemeente om te kijken wat de stand is van de plannen binnen het Schone Lucht Akkoord.
Oproep aan onze leden
Geef u op voor onze Klankbordgroep. Dat kan via de website van de DU. Samen gaan we het gesprek aan met wethouder Jelle Brouwer, het RIVM en de Omgevingsdienst IJmond. Met als doel: niet alleen praten, maar juist plannen omzetten in daden om tot een schonere lucht te komen. Het gaat tenslotte om de gezondheid van onze inwoners.
André Hermans en Marian Rodenburg-Tiebie van DU hebben op 2 maart jl. al een voorbereidend gesprek over het Schone Lucht Akkoord gehad met Jelle Brouwer en
J. Stokman van ODIJ. Met de klankbordgroep staan we sterker en moeten de plannen voor een schone lucht concreet worden en niet ‘voor de bühne’ zijn.
Verslag Werkgroep Steenbreek (nu Uitgeest groeit en Bloeit)
Tegel eruit, plant erin; dat is het motto, ook voor Uitgeest
Voor de opzet van de werkgroep en eerdere activiteiten verwijzen we naar de website.
Bij het organiseren van de actie Tegel eruit, Plant erin, is er samen met de gemeente voor gekozen de werkgroep anders te noemen, namelijk “Uitgeest Groeit en Bloeit”. Onder deze naam is een actieve facebookpagina opgericht en de bijbehorende werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan met een paar groene handige Uitgeesters. Ondertussen zijn er 100 Tegeltjes Groen uitgedeeld in samenwerking met Frits Janssen Tuincentrum en met behulp van een bijdrage van de gemeente. Er is volop aandacht geweest in de lokale kranten en de deelnemers aan de actie Tegeltje groen zijn automatisch lid geworden van de Dorpsraad voor één jaar. Hopelijk blijven deze bewoners straks ook lid om samen met ons verder bij te dragen aan een toekomstbestendig dorp.
Verder zijn de plannen voor vergroening van de Koog en de communicatie daarover concreet uitgewerkt.
Tot slot
Wij danken u voor uw lidmaatschap en hopen ook voor dit jaar op een vruchtbare samenwerking met u, met andere organisaties en met elkaar!
Wij wensen u een mooie en gezonde zomer!

Jaarverslag 2019

Bijgaand treft u het jaarverslag over 2019 van onze vereniging aan.
In verband met de Coronacrisis is het nu niet mogelijk om fysiek bij de ALV aanwezig te zijn, daarom vragen wij u alle op- en aanmerkingen te plaatsen via het email-adres van de vereniging:
leden@dorpsraaduitgeest.nl
Daarnaast vragen wij u via hetzelfde adres aan te geven of u akkoord bent met de voorstellen van het bestuur, betreffende de nieuwe bestuursleden en de toekomstige koers.
Onderstaand treft u het volledige verslag aan:
Jaarverslag 2019 Dorpsraad Uitgeest
Inhoud
- Inleiding
- Financiën
- Uw akkoord
- Bestuurssamenstelling
- Verslag ORS/Schiphol
- Verslag Schone lucht
- Verslag Steenbreek
Inleiding
Terugblik
In het afgelopen jaar heeft het bestuur geworsteld met de vraag of en hoe we als Dorpsraad Uitgeest (DU) verder zouden moeten gaan nu we geen AVBU meer zijn. Veel inwoners bleken eigenlijk geen idee te hebben waar de DU voor staat. We hebben toen een werkgroep opgericht om dit wat meer onder de aandacht te brengen. Om ook het ledental uit te breiden hebben we een aantal activiteiten ontplooid. We zijn op de Vrijwilligersmarkt gaan staan, zijn columns gaan schrijven voor de Uitgeester en we hebben druk geflyerd. Helaas heeft dit niet tot een indrukwekkende uitbreiding van het aantal leden geleid. Om uit te zoeken of er toch een toekomst is voor de DU, en hierbij wat coaching te krijgen, is Kor Berghuis van Dorpswerk Noord Holland ons komen versterken. Tijdens de vergaderingen besloten we om voorlopig de DU te laten voort bestaan.
Vooruitblik
We hebben twee werkgroepen opgericht: de werkgroep Steenbreek, en de werkgroep Schone Lucht. Steenbreek zal zich richten op meer groen in het dorp, en dan ook vooral in de (voor)tuinen van de inwoners, en Schone Lucht is gericht op (onderzoek naar) de luchtkwaliteit in en rond Uitgeest.
En daarnaast hebben we natuurlijk nog de ORS (Omgevingsraad Schiphol) die onvermoeibaar doorgaat met de vinger aan de pols houden w.b. de plannen en activiteiten van de luchthaven.
Zie hiervoor de informatie verderop op de website.
In het komend jaar zullen de werkgroepen verder aan de slag gaan. Onze missie is om samen met de inwoners van Uitgeest en de gemeente te werken aan een schoon, groen, en prettig leefbaar dorp. De DU staat los van politiek en richt zich op de belangen van de bewoners. Nu we onderdeel uitmaken van de BUCH wordt dit nog belangrijker. En hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken! Dus als u ideeën heeft, deel wilt nemen aan een werkgroep of op een andere manier actief wilt zijn, laat het ons weten, u bent van harte welkom!
Disclaimer: Dit verslag is uitsluitend bestemd voor leden van Dorpsraad Uitgeest, zonder toestemming van het bestuur mogen geen gegevens overgenomen of anderszins gebruikt worden.
Financiën
De volgende verenigingen t.w. Stichting Uitgeester en Akersloter molens, Stichting zwembad De Zien, Vereniging Oud Uitgeest, Stichting Leeslokaal en Stichting Hertenpark is een ieder een donatie gegeven van €200,-
In de tweede helft van mei willen wij de contributie van € 8,00 per lid innen.
Mocht u het volledige financiële rapport willen inzien dan verzoeken wij u om dit aan te vragen via leden@dorpsraaduitgeest.nl
Uw akkoord
Aangezien het op dit moment niet mogelijk is om de ALV fysiek bij te wonen verzoekt het bestuur de leden om middels een email kenbaar te maken als u het oneens bent met enerzijds het voorgestelde bestuur en/of de financiële verslaglegging.
U wordt uitgenodigd om het een en ander kenbaar te maken via leden@dorpsraaduitgeest.nl
Bij geen bericht gaat het bestuur uit van decharge voor het gevoerde beleid.
Disclaimer: Dit verslag is uitsluitend bestemd voor leden van Dorpsraad Uitgeest, zonder toestemming van het bestuur mogen geen gegevens overgenomen of anderszins gebruikt worden.
Bestuur
Bestuurswisseling
In 2020 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Voorzitter André Hermans is afgetreden. André had al langer geleden laten weten zijn functie te willen overdragen. Vanaf die tijd was hij nog interim voorzitter. Ook Wil Post is afgetreden als bestuurslid.
Nieuwe bestuursleden zijn Vincent Muijskens (als opvolger van Wil Post) en Marjolein Geldermans (als nieuwe voorzitter).
De overige bestuursleden, Marian Rodenburg-Tiebie, Ad Knijnenberg en Ton de Ruiter, blijven in het bestuur.
De leden moeten officieel akkoord gaan met de bestuurswisseling. Omdat de gebruikelijke ALV niet kan plaatsvinden, zal via email de mogelijkheid worden geboden om mee te beslissen.
Afscheid voorzitter André Hermans
Het zal zo’n 20 jaar geleden zijn dat Jo van Dam, André vroeg om bestuurslid te worden van de AVBU. De gemeente Uitgeest had iemand nodig die verstand had van de ontwikkelingen rond Schiphol en het vlieggebeuren n.a.v. de oprichting van de CROS, ( Commissie Regionaal Overleg Schiphol), de voorloper van de ORS ( Omgevingsraad Schiphol).
André werd lid van de Werkgroep Hinderbeperking en daar heeft hij het onderwerp glijvluchten op de agenda weten te krijgen. Op een van de meetings van de CROS hebben toen een KLM-vlieger en Boeing uitgelegd wat er mogelijk was op dat gebied. De reden dat het overdag nog niet is ingevoerd is de mindere capaciteit op de landingsbaan.
André is nu langer dan negen jaar voorzitter van de AVBU, nu Dorpsraad Uitgeest. voor André een reden om stoppen. Zelf zegt hij daarover: “Volgens mij is het bijna standaard bij een bestuursfunctie dat je na 3 termijnen van drie jaar wordt vervangen. Maar ik wil nog wel als lid van DU meedoen met het Schone Lucht Akkoord. En werk ik samen met het Platform Vlieghinder Castricum op het Schipholdossier.”
Over de toekomst van de Dorpsraad Uitgeest heeft André een stukje geschreven aan de nieuwe voorzitter van DU, Marjolein Geldermans. Dit leest u ook in dit Jaarverslag.
André, namens alle bestuursleden: hartelijk dank voor al die jaren dat jij je zo inzette als bestuurslid, voorzitter/secretaris van de AVBU/Du én voor ons dorp!
Afscheid Wil Post
Tijdens de ALV van 2016 dreigde de voorgang van de Avbu in het gedrang te komen. Doch, vier leden, waaronder Wil besloten toen zich beschikbaar te stellen voor ons bestuur. Wil zegt hierover: “Mijn motivatie destijds de AVBU te redden was: ik vond het belangrijk de mogelijkheid te houden de problematieken van de bevolking van Uitgeest via de AVBU verder te kunnen brengen. Natuurlijk speelde daar destijds de vertegenwoordiging bij de Schipholclub een belangrijke (financiële) rol in.”
Wil volgde de inspraakprocedures, o.a. van de Koog en het Stationsgebied en bracht daarover verslag uit tijdens de bestuursvergaderingen.
Over de voorgang van de Dorpsraad ( opvolger AVBU) zegt Wil: “Door de nieuwe bestuursleden, Vincent en Marjolein heeft het bestuur een verjonging ondergaan, dat mijn inziens meer aanspreekt bij de leden. En ik hoop daarbij dat daardoor jongeren
zich ook meer aangetrokken voelen en lid zullen worden van DU.”
Wil, namens het bestuur: Hartelijk dank voor je inzet! Fijn dat je de DU met veel interesse blijft volgen en dat je ons voor nu en in de toekomst veel succes wenst.
Mag ik mij even voorstellen als nieuw bestuurslid en voorzitter van de Dorpsraad Uitgeest?
Ik ben Marjolein Geldermans en woon nu bijna vier jaar in Uitgeest. Ik ben lid geworden van de Dorpsraad omdat ik graag mijn bijdrage wil leveren aan het welzijn van het dorp en haar inwoners. Nu ik gedeeltelijk met pensioen ben als psycholoog heb ik wat meer tijd om mij daarvoor in te zetten.
Als lid van een werkgroep die zich richt op o.a. uitbreiding van het aantal leden van de DU, ben ik ruim een jaar geleden begonnen met het schrijven van stukjes in de Uitgeester ten behoeve van de dorpsraad. Gaandeweg ben ik bestuurslid geworden en nu zal ik het voorzitterschap overnemen van André Hermans, die de functie van voorzitter heel lang heeft bekleed.
We zullen er met elkaar iets moois van gaan maken. En als u behoefte heeft om daarbij te helpen en actief mee te denken, dan bent u van harte welkom als bestuurslid of lid van een van de werkgroepen!
Mijn naam is Vincent Muijskens.
Samen met mijn vrouw woon ik sinds 1997 in Uitgeest. We wonen in de Koog. We wonen met veel plezier in Uitgeest. Onze drie kinderen zijn hier geboren. Ik ben werkzaam als projectmanager bij een ingenieursbureau. Ik hou me daar bezig met de voorbereiding en uitvoering van inrichtingsvraagstukken in het landelijk en stedelijk gebied. Ik ben vrijwilliger bij de eendenkooi Van der Eng en bij Stichting Oer-IJ. Door de jaren heen heb ik de nodige ervaring opgedaan met diverse participatietrajecten van burgerinitiatieven. Ik vind het leuk om mensen verder te helpen met mijn ervaring en netwerk. Ik wandel vaak met onze honden of loop hard door de polder. Zo blijf ik in conditie en geniet ik tegelijkertijd van de omgeving. Uitgeest ligt lekker centraal. Aan het meer, en in de polder, dichtbij bos, duin en strand en ook met goede verbindingen via de weg en het spoor.
Sinds september 2019 heb ik deelgenomen aan enkele vergaderingen met het bestuur. De komende jaren wil ik mijn kennis en ervaring over de (her)inrichting van onze openbare ruimte graag inzetten. De kwaliteit van de openbare ruimte is bepalend voor het woongenot en ook voor behoud van de woningwaarde.
Ontwikkelingen op het Schiphol-dossier
In december 2018 is er een conflict ontstaan tussen de bewoners in de ORS enerzijds en de sector anderzijds over de minimaal noodzakelijke groei van Schiphol. Volgens de sector was dat een minimale groei van 25.000 voor Schiphol plus 25.000 vluchten voor Lelystad. De bewoners wilden een stop op de 500.000 vluchten. Hierdoor is het overleg in de ORS mislukt en kon er geen advies worden opgesteld. Sinds die tijd wordt er nog nauwelijks onderhandeld. Naar aanleiding daarvan is aan Pieter van Geel gevraagd een advies op te stellen voor de toekomst van de ORS. Over dit rapport en de mogelijkheden voor deelname van de omwonenden wordt nu binnen en buiten de ORS overleg gevoerd. De bewoners zetten in om actief te blijven in de ORS nieuwe stijl. In de voorstellen die Pieter van Geel heeft gedaan is dat allerminst vanzelfsprekend. Hij kwam tot drie conclusies:
- Er is een ander overlegmodel nodig
- De regie van het Rijk moet sterker
- Omgevingsparticipatie blijft onmisbaar.
De standpunten die de bewoners al tijden verwoorden zijn als volgt.
1. Inhalen achterstallige hinderbeperking.
2. Implanteren aanbevelingen Onderzoekraad Veiligheid.
3. Invoeren van een meetsysteem om geluid te meten i.p.v. te berekenen.
4. Luchtruimherziening (veilig banenstelsel – baangebruik.)
5. Groeistop op 500.000 vluchten per jaar tot en met minstens 2023 eventueel zelfs een gematigde krimp naar bijv. 400.000 vluchten.
In Castricum is al lang de PVCR actief. Dit platform heeft nu een verzoek gedaan aan een vertegenwoordiger van de Gemeente Bergen en aan de Dorpsraad Uitgeest om samen op te trekken. Over de invulling daarvan ben ik nu in gesprek met dat platform. De naam zou dan worden Platform Vlieghinder Kennemerland. Hierin zoude de bewoners van alle BUCH-gemeentes vertegenwoordigd zijn.
Als eerste punt van belang moet er duidelijkheid komen over de rol van de gekozen ORS-bewonersdelegatie bij het opstellen van de rol van de nieuwe ORS. De positie van de bewoners kan trouwens geen andere zijn dan een volwaardige zoals wettelijk geregeld is bij de oprichting van de ORS.
Schone Lucht Akkoord ( SLA) en Schone Luchtplan Dorpsraad Uitgeest (DU)
De Minister van Milieu en Wonen, mevr. S. van Veldhoven- van de Meer heeft
met provincies en gemeenten een Schone Lucht Akkoord afgesloten.
In dit Akkoord stellen partijen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal
50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte
van 2016.
Dit doel wordt door de Dorpsraad Uitgeest van harte ondersteund en dat
heeft de DU dan ook aangegeven in een gesprek met wethouder Jelle
Brouwer die dit Akkoord namens de gemeente Uitgeest heeft ondertekend.
Als DU willen we ons dan ook inspannen om dit doel te bereiken.
Waarom is de LUCHTKWALITEIT een speerpunt van de Dorpsraad Uitgeest?
IJmond betreft een dichtbevolkt gebied met een hoge concentratie luchtvervuiling.
Frappant: vanwege de Corona-maatregelen werd op 29 maart jl. in beeld gebracht hoe het met de stikstofdioxine in Nederland was: boven de IJmond nog een hoge concentratie stikstofdioxide te zien, maar in de rest van Nederland niet!
Uitgeest zit wat luchtkwaliteit betreft tussen de uitstoot van Tata Steel, de Rijksweg A9 én de vliegtuigen aan de drukste landingsbaan van Schiphol.
Welke wensen (eisen) heeft de Dorpsraad:
· een goede 0- meting, dus
een onderzoek naar ultrafijnstof, met expertise RIVM, plaatsen ultrafijnstofmeters in Uitgeest;
· instelling van een klankbordgroep;
· informatie via de huisartsen, de GGD en RIVM v.w.b. luchtweginfecties, kanker, etc.
· 80-km maatregel op A9 (minder ultrafijnstof, minder geluid en betere doorstroming );
· reductie vliegbewegingen van en naar Schiphol: niet uitbreiden, maar inkrimpen;
· uitstoot Tata en Harsco in beeld brengen.
Daarom een oproep aan onze leden:
Geef u op voor onze Klankbordgroep. Dat kan via de website van de DU. Samen gaan we het gesprek aan met wethouder Jelle Brouwer, het RIVM en de Omgevingsdienst IJmond. Met als doel: niet alleen praten, maar juist plannen omzetten in daden om tot een schonere lucht te komen. Het gaat tenslotte om de gezondheid van onze inwoners.
André Hermans en Marian Rodenburg-Tiebie van DU hebben op 2 maart jl. al een voorbereidend gesprek over het Schone Lucht Akkoord gehad met Jelle Brouwer en J. Stokman van ODIJ. Met de klankbordgroep staan we sterker en moeten de plannen voor een schone lucht concreet worden en niet ‘voor de bühne’ zijn’
Aktie Steenbreek. Tegel eruit, plant erin. Ook in Uitgeest
Stichting Steenbreek wil samen met gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen. Ofwel onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Waar mogelijk worden stenen vervangen door groen zodat het water makkelijker de grond in kan. Ook de aanleg van twee systemen, één voor regenwater en één voor afvalwater zorgt ervoor dat het riool minder snel overbelast raakt. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle rioleringen aan te passen aan de grootst mogelijke regenbui wordt gezocht naar andere oplossingen. Op steeds meer locaties worden bijvoorbeeld extra vijvers en wadi’s aangelegd.
Denk bijvoorbeeld aan acties als Tegel eruit, plant erin, korting bij aanschaf van regentonnen maar ook het aanleggen van voorbeeldtuinen, promotie tijdens evenementen, maken van insectenhotels, aanleggen van geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat samen met buurtbewoners. Alsook aandacht voor meer groen rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen.
Groen verhoogt de kwaliteit van de woon- en werkomgeving. Groen heeft een positieve uitwerking op de biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie, sociale cohesie etc.
Het bestuur van Dorpsraad Uitgeest heeft besloten om via de aktie Steenbreek een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomgeving van de Uitgeesters. We willen samen met de gemeente en de bewoners tuinen, parken en straten vergroenen. We willen daarbij aansluiten bij de projecten die de gemeente al heeft gepland zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de Koog.
Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde, fijne leefomgeving voor zowel mens als dier.
Dorpsraad Uitgeest ( DU ) ziet erg veel in de aanpak en ervaring van Stichting Steenbreek en wil graag aan de gang om samen met de bewoners en ondernemers de leefomgeving actief te gaan vergroenen en is bereid om lidmaatschapsgeld te investeren in bijeenkomsten advertenties en andere acties.
DU wil een werkgroep samenstellen met bewoners, hoveniers en andere belanghebbenden om dit tot een succes te maken.
Aanpak
Bij deelname aan de organisatie van Steenbreek kunnen we ondersteuning krijgen van de organisatie. Deze ondersteuning is echter beperkt. Daarom hebben we zelf een aanpak opgesteld. Deze gaan we uiteraard ook nog even voor advies voorleggen aan de organisatie van Steenbreek en bespreken met de gemeente.
We willen starten met het verzamelen van kaartmateriaal over groen, water en verhardingen in het dorp. Veel van deze informatie over het openbare gebied is openbaar beschikbaar. Informatie over de inrichting van particuliere tuinen is niet zomaar beschikbaar. Onbekend is hoeveel oppervlak van tuinen in Uitgeest uit bestrating en groen bestaat. We gaan in overleg met de gemeente na hoe we aan deze informatie kunnen komen. Zo weten we hoeveel verharding er nu in de tuinen ligt en kunnen we bepalen welke bijdrage we kunnen leveren met de aktie Steenbreek aan de wateropgave.
Om werk met werk te combineren willen we de aktie Steenbreek combineren met de herinrichtingsprojecten die de gemeente heeft ingepland. De gemeente gaat de komende jaren de straten in de Koog herinrichten. De openbare ruimte in de Koog wordt voorzien van nieuwe riolering en er komen plekken waar water opgevangen kan worden. Verder willen we in overleg gaan met plaatselijke hoveniers en tuinontwerpers om te zien wat zij kunnen betekenen bij het aanpassen van de tuin.
Aanmeldingen, opmerkingen en vragen kunt u stellen via het emailadres: leden@dorpsraaduitgeest.nl
Disclaimer: Dit verslag is uitsluitend bestemd voor leden van Dorpsraad Uitgeest, zonder toestemming van het bestuur mogen geen gegevens overgenomen of anderszins gebruikt worden.

© Copyright 2023. Dorpsraad Uitgeest

Made with ‌

HTML Code Generator