Dorpsraad Uitgeest

Schoon, heel en veilig

Mobirise Website Builder
Klankbordgroep Centrumplan verslag april 2019

U treft hier het laatste verslag van de klankbordgroep Centrumgebied aan.

Een presentatie met de agenda voor die avond is rondgedeeld.

1. Voorstellen Peter Welles

Peter Welles stelt zich voor als de nieuwe projectmanager voor het Centrumgebied +schoollocaties. Peter heeft in zijn werkcarrière al veel ervaring in ontwikkelingsprojecten opgedaan, met name in centrumgebieden. Peter is in vaste dienst aangenomen en samen met Joyce Francke brengen zij continuïteit in de voortgang van de projecten en zijn zij de vaste aanspreekpunten voor de ontwikkelingen. Yvonne Groen blijft het aanspreekpunt voor belanghebbenden in de participatietrajecten in deze projecten.

2. Stand van zaken Centrumplan / commissievergadering 4 april over Geesterheem

Afgelopen half jaar zijn we intensief met Viva!Zorggroep in gesprek geweest om een locatie voor een nieuw woon-zorgcentrum binnen het centrumgebied te vinden. In de commissievergadering van 4 april jl. heeft Viva!zorggroep een presentatie gehouden over de nieuwe visie en de consequenties daarvan voor Geesterheem. Viva heeft cijfers getoond van een sterke groei in de komende jaren van het aantal ouderen (75+) in Uitgeest en daarmee zal de zorgbehoefte van deze mensen naar meer zwaardere zorg (tbv dementie) wijzigen. Geesterheem heeft nu 47 plaatsen en biedt momenteel ook lichtere zorg. Viva!zorggroep stelt vanuit deze nieuwe visie inmiddels andere eisen aan een nieuw gebouw, namelijk het gebouw moet minimaal 80 wooneenheden krijgen en krijgt een meer gesloten concept ten behoeve van de zwaardere zorg. Dat stelt ook andere eisen aan het ruimtebeslag van het nieuwe gebouw. Binnen het centrumgebied zijn drie locaties voor het nieuwe centrum op haalbaarheid getoetst. Geconcludeerd is dat een nieuw zorgcentrum niet in het centrumgebied past en/of haalbaar is. Viva!Zorggroep gaat buiten het centrumgebied op zoek naar een geschikte locatie, maar wil wel binnen de gemeentegrenzen van Uitgeest blijven. De komende jaren blijft Geesterheem nog in gebruik.3. Locatie bibliotheek

Inmiddels is de bibliotheek gesloopt, omdat het leegstaande gebouw de gemeente alleen maar geld kostte. Er is gras ingezaaid. Met dit deelgebied kunnen we gaan beginnen met het opstellen van een programma.4. Accommodatieonderzoek

Rond de zomer komt er vanuit het accommodatieonderzoek meer duidelijkheid over de Meet, het Leeslokaal en het Cultureel centrum. Het is onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de binnensportmogelijkheden en locaties, om een besluit te kunnen nemen over de Meet. Het onderzoek is een alleen nog maar verkenning van bezetting en locatiemogelijkheden, de verenigingen zijn daarin nog niet betrokken.5. Nieuwbouw scholen; Paltroklocatie

Op 18 april wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met een budget vrij te maken voor de sloop van de oude paltrokschool en deze locatie aan te wijzen voor de nieuwbouw van 1 van de scholen. Voor de Binnenmeerschool zal een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan voor renovatie.

6. Wat verder ter tafel komt?

· Nu we een nieuwe fase in gaan in het centrumplanontwikkeling, namelijk ontwikkelingen per deelgebied, vraagt Wethouder Brouwer aanwezigen hoe zij de participatie ervaren.

Aanwezigen geven aan dat ze graag willen meedenken, maar ze hebben het gevoel dat ze weinig invloed hebben. Inmiddels na zoveel jaren actief mee te willen denken en mee te willen praten, en er geen concrete plannen op tafel liggen, houden ze er geen goed gevoel aan over. De bewoners van het dorp zullen bij het nieuwe centrumplan betrokken moeten worden. Laat de gemeente eerst maar met een plan op tafel komen waarin zij mee kunnen denken en invloed op kunnen uitoefenen.

Wethouder Brouwer geeft aan dat de gemeente nu dus eerst maar aan de gang gaat voor het opstellen van een globaal plan en dat we in deze setting (klankbordgroep Centrumplan) niet meer bij elkaar komen.

Per deelplan zal een voorstel gedaan worden hoe de participatie vorm te geven. Dit geldt voor zowel de ontwikkelingen in het centrum als voor de bouw van een nieuwe school op Paltroklocatie. De opmerkingen die vanavond en eerder gemaakt zijn worden daarin meegenomen.

· Wethouder Brouwer geeft de aanwezigen nog mee dat op 16 april een interessante raadsinformatieavond over wonen gehouden wordt.

Mobirise Website Builder
Problemen rond het dorpscentrum en de SUS

Een tot op het bot verdeelde gemeenteraad gaat over het centrumplan beslissen. Nu is het aan een gemeenteraad om........

Nu is het aan een gemeenteraad om te beslissen over zaken van ruimtelijke ordening, met afweging van alle relevante belangen, maar de opvattingen in de raad staan diametraal tegenover elkaar. Met een stemmenverhouding van 8 : 7 lijkt het een vorm van democratische dictatuur. In dit geval spelen de belangen van Tabijn en de Viva een grote rol, waarbij de horecabelangen via een horecaplein op indirecte wijze ook zijn binnengeslopen. Gaan we dankzij de sloop van het gemeentehuis terug naar een situatie van horecaoverlast zoals we die in het verleden gekend hebben?

De AVBU heeft in de jaarvergadering van 2017 besloten het werkterrein uit te breiden en verder te gaan als Dorpsraad Uitgeest. Met de huidige discussie rond de SUS, veroorzaakt door de ambtelijke samenwerking binnen de Buch dient zich het eerste dorpsprobleem aan. Men kan zich afvragen wat de Buch beter zou doen dan de SUS. De integratie van het ambtenarenapparaat kan niet het enige argument zijn.

De afgelopen 5 jaar hebben meer dan 125 vrijwilligers zich ingezet voor de S.U.S. en de SOOS. Deze mensen hebben ervoor gezorgd dat vele honderden inwoners van Uitgeest in het Dorpshuis de Zwaan een van de vele cursussen konden volgen of meedoen met een van de andere activiteiten. Als er iets in Uitgeest uniek genoemd kan worden is het wel het succes van de S.U.S en daardoor ook van het Dorpshuis de Zwaan. Dit blijkt wel uit het feit dat wekelijks 500 senioren gebruik maken van het aangeboden programma. Hierdoor levert de S.U.S. een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp.

De laatste tijd circuleren er echter berichten dat door het ontslag van de sociaal cultureel medewerker de S.U.S. zou ophouden te bestaan. Dit zou voor Uitgeest een trieste gebeurtenis zijn, gezien het maatschappelijk en sociaal belang voor de senioren van Uitgeest. Bovendien zou het een forse aanslag zijn op de leefbaarheid van het dorp. Als Dorpsraad Uitgeest maken we ons ernstige zorgen over dit voornemen van de gemeente.

Als Dorpsraad hebben we ook begrepen dat er gesprekken gaande zijn tussen de S.U.S. en partijen in de gemeenteraad. De Dorpsraad hoopt van harte dat er een overeenkomst bereikt kan worden tussen de S.U.S. en de gemeente waardoor de activiteiten in de Zwaan op de vertrouwde manier doorgang kunnen vinden.

De leefbaarheid in Uitgeest komt mede onder druk te staan van de forse ruimtelijke claim van Viva, die een onevenredig groot beslag legt op de open ruimte in het centrumplan. De gemeenteraad doet er goed aan in de uitvoeringsfase nog eens kritisch te kijken naar dit aspect.

Dorpsraad Uitgeest

Mobirise Website Builder
Hoe houden we het met elkaar schoon en heel

Een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil: de bewoners ergeren zich hieraan en kunnen schade berokkenen. Als we deze zaken opgelost willen hebben, zullen we met zijn allen moeten zorgen dat dit gezien wordt door de instanties die dit vervolgens kunnen oplossen.

Meldingen en tips over de openbare ruimte geeft u eenvoudig aan de Gemeente Uitgeest door via de website: https://www.uitgeest.nl/meldingen/

Mobirise Website Builder
Het voorkomen van inbraak

Het is verschrikkelijk en soms zelfs traumatisch als er een vreemde bij je in huis is geweest en spullen heeft gestolen. Dat kun je voorkomen met de volgende eenvoudige handelingen. Zoals de ramen sluiten, de deuren op slot doen en ervoor zorgen dat je huis een bewoonde indruk maakt. Maar zorg ook voor stevig hang- en sluitwerk en laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten.
Daarnaast kun je nog de volgende maatregelen nemen.

link: Tips ter beveiliging van je bezittingen

© Copyright 2023. Dorpsraad Uitgeest

Landing Page Maker