Dit zijn de standpunten v/d bewoners in omgevingsraad Schiphol

19 oktober 2020

1. Uit Balans.

De belangrijkste reden dat Het Aldersakkoord voor 2008 geen vervolg heeft gekregen voor de periode 2020-2030 is dat van het uitgangspunt “Ontwikkeling in balans met de omgeving” niets terecht is gekomen.

Schiphol heeft wel het plafond van 500.000 vluchten behaald zonder de daarbij behorende hinderbeperking te leveren. De toename van het aantal ernstig gehinderden met 5% illustreert dat. Door de Corona-crisis is het aantal vluchten nu.......

Lees meer

Minder hinder schiphol.nl

5 oktober 2020

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen in om geluidshinder verder te beperken. Op de website minderhinderschiphol.nl zie je het programma met maatregelen die genomen worden – in aanvulling op bestaande inspanningen – om de hinder bij jou in de omgeving te laten afnemen.

Link: www.minderhinderschiphol.nl

Is Schiphol in balans?

30 augustus 2020

SCHIPHOL IN BALANS MET DE OMGEVING ?

De afgelopen maanden hebben wij als bewoners van Uitgeest gemerkt welk groot verschil er ontstaat als er van en naar Schiphol bijna niet wordt gevlogen. De luchten zijn blauwer dan ooit en geluidshinder is verdwenen. Dit gaat, als het aan de minister C. van Nieuwenhuizen ligt, niet lang meer duren. In haar langverwachte Luchtvaartnota zet zij weer volop in op groei van Schiphol. Mede door het baangebruik op Schiphol waarbij de Polderbaan feitelijk altijd in gebruik is zal dit voor Uitgeest tot grote overlast zorgen.

Lees meer

Brief van PVCR aan de 2e kamer

13 mei 2020

PVCR staat voor Platform Vlieghinder Castricum (binnenkort Platform Vlieghinder Kennemerland).

De PVCR is op 24 juni 2003 opgericht en behartigt de belangen van allen die de vlieghinder tot acceptabele proporties willen terugdringen. De PVCR wil vooral nadrukkelijk aanwezig zijn om de politieke besluitvorming lokaal, regionaal en landelijk te beïnvloeden. Ons motto is dan ook : De hinder kan minder. Op dit moment heeft de PVCR ongeveer 650 leden vooral in Castricum. De PVCR wil niet de hinder doorschuiven maar constructief meedenken om de overlast te beperken. De PVCR beschikt over een uitgebreide website : Vlieghinder.nl waar veel informatie over het luchtverkeer te vinden is.

Geachte volksvertegenwoordigers,

 Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: ons platform PVRC oftewel Platform Vlieghinder Regio Castricum vertegenwoordigt de door de Luchtvaart gehinderde bewoners rond de Polderbaan.

Lees meer

Hoger aanvliegen bij nachtvluchten van Castricum vanaf mei 2020

17 april 2020

LVNL beperkt geluidshinder van nachtvluchten voor bewoners in Castricum en Limmen (en Uitgeest)

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) introduceert een nieuwe procedure waarbij vliegtuigen die in de nacht vanuit het noorden landen op Schiphol, hoger vliegen. Hierdoor zal vooral voor bewoners in Castricum en Limmen de geluidshinder afnemen. Bij nachtelijke landingen op de Polderbaan of de Zwanenburgbaan, gaan vliegtuigen hoger vliegen boven zee. Daardoor vliegen zij ook het eerste deel boven land hoger en met minder motorvermogen. 

 

Lees meer

online gesprekken met ORS

5 november 2018

De Omgevingsraad Schiphol stelt uw bijdrage zeer op prijs en zal deze actief betrekken in haar advies aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het verslag van de online gesprekken zal te zijner tijd worden gepubliceerd op de website. Twee online gesprekken maken hiervan onderdeel uit. Bekijk hier het overzicht van alle onderdelen van de consultatie.

Lees meer

Schadeschap luchthaven Schiphol

25 september 2017

Bij het openen van de Polderbaan werd ook het Schadeschap Schiphol opgericht. Het Schadeschap werd belast met de behandeling van verzoeken om schadevergoeding als gevolg van de Planologische Kernbeslissing Schiphol in 1995. Door deze beslissing kon de Polderbaan in gebruik worden genomen.

Bij dit Schadeschap kon iedereen die van mening was dat hij door de toegenomen geluidshinder recht had op nadeelcompensatie (waardevermindering van de huizen), een verzoek tot geldelijke compensatie indienen.

De AVBU heeft dat namens haar leden gedaan met het argument dat - vóór het in gebruik nemen van de Polderbaan -  niets te merken was van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Echter, vanaf het gebruik van deze Polderbaan loopt de 20Ke-grens nu pal over Uitgeest en is er wel degelijk sprake van sterk toegenomen geluidshinder (van bijna 0 naar 20Ke). Bovendien werd de Polderbaan één van de twee preferente banen (samen met de Kaagbaan) en dus altijd in gebruik.

Wat hierna volgde was een lange, juridische strijd tussen de AVBU enerzijds en het Schadeschap anderzijds. Wat uit berekeningen en metingen duidelijk werd, was het feit dat de geluidshinder boven Uitgeest door het in gebruik nemen van de Polderbaan sterk was toegenomen. Alhoewel de Adviescommissie dat ook toegaf, vond de Besliscommissie toch dat er geen reden was om tot uitbetaling over te gaan omdat de geluidshinder nét buiten het 35Ke-gebied viel. Dit vond de AVBU een arbitraire grens. Bovendien suggereerde de Besliscommissie dat na een zekere periode gewenning zou optreden.

De strijd begon bij de Besliscommissie, vervolgens naar de Haarlemse Rechtbank en tenslotte bij de Raad van State in Den Haag. Alle instanties moesten toegeven dat de geluidshinder was toegenomen. De AVBU was van mening dat door de toegenomen geluidshinder de waarde van de huizen met gemiddeld 15% was gedaald. Bovendien was de AVBU van mening dat het besluit van het Schadeschap niet zorgvuldig tot stand was gekomen en dat alsnog tot uitkering van schade diende te worden overgegaan. Helaas: de Raad van State sprak uit dat juridisch niet was aangetoond dat er sprake was van waardevermindering van de huizen in Uitgeest. Met deze uitspraak eindigde voor de AVBU haar lange, juridische strijd.    

 

Uiteraard was de AVBU erg teleurgesteld over deze uitspraak van de Raad van State, maar voelde zich genoodzaakt zich hierbij neer teleggen. 

Schiphol en de toekomst

8 juli 2017

De luchthaven Schiphol staat volop in de belangstelling. Dit komt door de onstuimige groei van de afgelopen jaren. Met ons, de bewoners, is de afspraak gemaakt dat de groei zich tot 2020 tot 500.000 vliegbewegingen moet beperken, waarvan 32.000 in de nacht. Nu al, dus veel eerder dan verwacht, is de luchthaven aan dit maximum gekomen.

 De verwachting was dat Lelystad in 2018 een belangrijk deel van de groei, de eerste jaren 10.000 vluchten, zou kunnen opvangen. De mogelijkheden van Lelystad blijken, met name door de eisen van de Luchtverkeersleiding, veel beperkter. Omdat Eindhoven op eigen kracht, zonder overloop van Schiphol, al haar maximale aantal vluchten heeft bereikt.

Na 2020 mag het effect van de stillere vliegtuigen voor 50% worden meegewogen. Dit geeft naar verwachting extra ruimte tot 2030 van ongeveer 25.000 tot hooguit 50.000 vluchten. Deze beperkingen zijn keihard afgesproken, terwijl de druk om te groeien groot is. Aantallen van 600.000 tot 7000.000 vluchten dienen zich aan. 

Er is volgens de inschatting van de bewonersvertegenwoordigers maar één goede mogelijkheid: Schiphol moet naar zee. Eerst als overloop voor de groei van Schiphol en in de toekomst een algehele verplaatsing. Een locatie nabij de IJmond komt hiervoor het beste uit de bus.

Binnenkort brengen wij een rapport uit waarin dit verder is uitgewerkt. Het nieuwe kabinet zal hiermee aan de slag moeten. De ambities op economisch- en leefbaarheidsgebied kunnen alleen op deze wijze worden waargemaakt. Door verplaatsing ontstaat ruimte voor de geplande woningbouw in deze regio van 300.000 woningen en nieuwe kantoorruimtes. Bereikbaarheid en leefbaarheid komen alleen op deze wijze weer op het gewenste niveau. Want het is duidelijk: zo kunnen we niet verder. Het geheel loopt anders vast en dit gaat ten koste van welvaart en welzijn. Van het nieuwe kabinet vragen we de moed om dit deltaplan voor de Nederlandse luchtvaart in gang te zetten.

Veiligheid in de luchtvaart

29 juni 2017

Onlangs is er door de OVV (Onderzoeksraad voor de Veiligheid) een rapport uitgebracht over de veiligheid op en rond de luchthaven Schiphol. Dit rapport heeft verstrekkende gevolgen voor de groeimogelijkheden van de luchthaven. Schiphol heeft de grenzen van de veiligheid bereikt, zo wordt in het rapport gesteld en als het aantal vluchten boven de 500.000 uitkomt, wordt de grens overschreden. Voor Uitgeest is dit uitermate belangrijk. De clustervertegenwoordigers volgen dit dossier nauwgezet.

Meer actualiteiten vindt u op de website van de bewonersvertegenwoordigers in de ORS www.bewonersomgevingschiphol.nl

(BAS) Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Hier kunt u vrij eenvoudig overlast van vliegtuigen, die te laag vliegen of veel lawaai veroorzaken, doorgeven door de datum en de exacte tijd van de overlast in te vullen. Zo wordt de klacht in ieder geval geregistreerd en heeft u bekend gemaakt dat er overlast is.

De site geeft up to date informatie over de vliegbewegingen van en naar Schiphol en verder kunt u zien dat uw klacht geteld wordt en het aantal dB dat het vaste geluidsmeetsysteem in Uitgeest heeft gemeten.

link: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Veiligheid Schiphol

29 juni 2017

Veiligheid.

Onlangs is er door de OVV (Onderzoeksraad voor de Veiligheid) een rapport uitgebracht over de veiligheid op en rond de luchthaven Schiphol. Dit rapport heeft verstrekkende gevolgen voor de groeimogelijkheden van de luchthaven. Schiphol heeft de grenzen van de veiligheid bereikt, zo wordt in het rapport gesteld en als het aantal vluchten boven de 500.000 uit komt, wordt de grens overschreden. Voor Uitgeest is dit uitermate belangrijk. De clustervertegenwoordigers volgen dit dossier nauwgezet.

Meer actualiteiten vindt u op de website van de bewonersvertegennwoordigers in de ORS www.bewonersomgevingschiphol.nl

nachtvluchten

27 juni 2017

Nachtvluchten.

Voor ons dorp zijn de actuele ontwikkelingen rond de nachtvluchten van belang. Vanwege de veiligheid is vorig jaar de aanvliegroute vanaf het IJsselmeer gesloten. Vliegtuigen vanuit die richting vliegen nu eerst richting Noordzee, om via Castricum richting polderbaan te vliegen. Dit geeft extra geluidshinder. Er liggen voorstellen om de situatie  veiliger te maken en toch zoveel mogelijk terug te gaan naar de oude situatie. Het zoveel mogelijk CDA - vliegen (glijvlucht die minder hinder veroorzaakt) speelt hierbij een grote rol. Er is op dit moment nog geen overeenstemming tussen de partijen over dit probleem.

Ook het aantal nachtvluchten is een punt van discussie. De afspraak tussen partijen in de ORS is: maximaal aantal nachtvluchten van 29.000 zolang het CDA-vliegen nog onvoldoende plaatsvindt. Wettelijk is echter 32.000 vluchten voor de nacht vastgelegd. Dit aantal kan nog steeds overschreden worden omdat de wet nog niet van kracht is.  Het is zeer teleurstellend dat de verantwoordelijke partijen zich hier tot op heden niet aanhouden. Een discussie over wat nu precies een CDA-vlucht inhoudt, ligt hier aan ten grondslag.

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

27 juni 2017

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) verenigt alle, bij de ontwikkeling van Schiphol, betrokken partijen. Hierbij zijn de overheden (ook de Gemeente Uitgeest), de luchtvaartsector, branche-organisaties en ook de bewoners betrokken.

Elke start- en landingsbaan heeft twee door kiesmannen gekozen vertegenwoordigers. In totaal dus tien gekozen vertegenwoordigers. Deze z.g.n. clustervertegenwoordigers, bespreken zes maal per jaar de actualiteiten rond Schiphol. Drie clustervertegenwoordigers zijn ook lid van het College van Advies, de plek waar de onderhandelingen met de andere betrokken partijen plaatsvindt.

Een brede afstemming en onderlinge informatie van alle betrokkenen vindt enkele malen per jaar plaats in het z.g.n. Regioberaad. Daarnaast treffen de bestuurders (wethouders en gedeputeerde) elkaar in het Bestuurlijk Overleg (BRS).

 Op de website www.omgevingsraadschiphol.nl vindt u meer informatie.