Nieuwsbrief april 2021

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over alarmerende plannen van Schiphol en de mening van Dorpsraad Uitgeest hierover. In een In Memoriam...........

wordt een oud bestuurslid herdacht. En we informeren u over de verschillende activiteiten van de dorpsraad in de afgelopen periode. De vorige extra nieuwsbrief was in zijn geheel gewijd aan het project “Uitgeest groeit en bloeit”. 

Hierbij ook een warm welkom voor een aantal nieuwe leden, wij hopen dat u nog lang met ons optrekt!

Namens het bestuur,
Marjolein Geldermans
Voorzitter Dorpsraad Uitgeest

De plannen van Schiphol

U heeft het vast wel gemerkt: het is wat betreft de vliegtuigen heel rustig boven Uitgeest. Dit heeft twee tijdelijke oorzaken waarvan de corona er een is. De andere oorzaak is verontrustend: er vindt groot onderhoud plaats aan de Polderbaan tot eind april. Hierna zal, door de toepassing van nieuwe navigatiemethoden, de capaciteit van de Polderbaan met minimaal acht landingen per uur zijn gestegen! Dat betekent dus meer vliegtuigen boven Uitgeest!

Hoe denkt de Dorpsraad Uitgeest over de plannen van Schiphol?

U heeft het vast wel gemerkt: het is wat betreft de vliegtuigen heel rustig boven Uitgeest. Dit heeft twee tijdelijke oorzaken; namelijk het niet gebruiken van de Polderbaan tot eind april door groot onderhoud, en de corona waardoor het vliegverkeer ongeveer 1/3 is van voor de crisis. Na dat groot onderhoud zal door de toepassing van nieuwe navigatiemethoden de capaciteit van de Polderbaan met minimaal acht landingen per uur zijn gestegen (dus meer vliegtuigen boven Uitgeest)!

In de loop van het jaar heeft de regering twee plannen aangeboden aan de tweede kamer, namelijk de Luchtvaartnota en een Ontwerp-voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Doordat het kabinet is afgetreden zal hierin wel vertraging gaan ontstaan. Ook de komst van een nieuw kabinet kan wellicht tot vertraging of veranderingen leiden.

De vraag is : Wat wil het kabinet met deze voorstellen bereiken ? Het antwoord dat zij hierop geeft is eigenlijk simpel; namelijk groei met voorwaarden betreffende de hinder. Wat ons betreft is dit de verkeerde norm, namelijk het aantal gehinderden is belangrijk.

Het standpunt van de Dorpsraad Uitgeest is kort samengevat het volgende:

1. Van groei vanaf 500.00 vluchten per jaar kan absoluut geen sprake zijn, zeker zolang een aantal beloftes uit het verleden nog niet is ingelost, zoals uit het Alders-akkoord (glijvluchten, nachtvluchten, hoger aanvliegen etc.) Sterker nog: de Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft becijferd dat een aantal van 350.000 tot 400.000 vluchten per jaar voldoende is voor een mooie overstapfunctie van Schiphol. De Dorpsraad ziet dit als een reëel aantal voor de luchthaven.  


2. Schiphol hanteert als norm voor de hinder het aantal zwaar gehinderden zonder een individuele rechtsbescherming. Deze bescherming dient er wel te komen. Ook dienen burgers naar de rechter te mogen stappen als de normen worden overschreden.


3. De naderingen van de vliegtuigen voor Schiphol zal gaan gebeuren via z.g. buizen. Aangezien Uitgeest bijna recht voor de Polderbaan ligt zal Uitgeest het “afvoerputje” van Schiphol worden. Ons standpunt is dat de buizen pas mogen worden ingevoerd in overleg met de omgeving. Zolang dit niet het geval is zullen de naderingen gespreid moeten worden uitgevoerd. Bovendien moeten alle naderingen CDA-naderingen zijn (
Continuous Descent Approaches).

4. Op den duur zal er een nachtsluiting van Schiphol moeten komen.

5. Er zal een herijking moeten komen van het begrip “prefentieel” (voorkeur voor bepaalde landings- en startbanen. In dit geval de Polder- en de Kaagbaan).

Deze punten zijn ingebracht in het inspraakproces via PVK (Platform Vlieghinder Kennemerland). Ook lobbyclubs zoals Natuur en Milieu en Milieufederaties evenals lokale en provinciale overheden hebben deze punten aangedragen bij het kabinet. Hopelijk luistert een nieuw kabinet beter naar zijn burgers en komt er een einde aan het boven de wet staan van Schiphol. 

In Memoriam

Dick Hendrikse

Op 29 december 2020 overleed oud bestuurslid van de AVBU ( Algemene Vereniging Bewonerseigenaren Uitgeest) Dick Hendrikse.

Dick was jarenlang bestuurslid en penningmeester van de AVBU, nu Dorpsraad Uitgeest.

Door zijn betrokkenheid bij de huiseigenaren van Uitgeest heeft hij veel voor de Uitgeesters betekend. Vier jaar geleden stopte Dick met de bestuurstaken en ging hij ermee akkoord dat de AVBU opging in de Dorpsraad Uitgeest.

Zijn medebestuurslid ( en oprichter van de AVBU) Jo van Dam kon helaas geen afscheid van Dick nemen. Het gaat met Jo niet zo goed. Hij revalideert vanwege een ongelukkige val in Groningen.

Het bestuur wenst Jo een goed herstel.

Gezonde Lucht

In het kader van het Klimaatakkoord van Parijs is elke gemeente verplicht te werken aan luchtkwaliteit en te komen tot een gezondheidswinst door 50% schonere lucht ten opzichte van 2016. De dorpsraad heeft hiertoe de werkgroep Gezonde Lucht opgericht, die inmiddels is uitgebreid met twee nieuwe leden. De werkgroep komt binnenkort bij elkaar om plannen te maken over hoe invloed uit te oefenen op de luchtkwaliteit en te komen tot een schonere en gezondere lucht. De werkgroep staat open voor aanvullende ideeën die te maken hebben met een gezonder leefklimaat. En nieuwe leden voor de werkgroep zijn van harte welkom! Meld u aan via info@dorpsraaduitgeest.nl

Hergebruik van afval

In het kader van een groen en duurzaam Uitgeest staat de Dorpsraad achter een oproep van Julian van Deursen van de TU Delft. Hij is in opdracht van de BUCH op zoek naar lokale ondernemers en  inwoners die willen meedenken over hoe zij spullen van de milieustraat, die hergebruikt of gerepareerd kunnen worden, weer lokaal in de markt kunnen zetten. Wil je oude fietsen opknappen, een servies opnieuw glazuren of meubels maken uit B-hout?

Oproep TU Delft voor hergebruik afval

Beste ondernemer,

Loop jij met een business idee rond voor het hergebruik of de reparatie van spullen die anders op de milieustraat terecht komen?

 En/of wil jij meedenken hoe die afvalstromen van de gemeente Uitgeest nieuwe producten of materiaalstromen kunnen worden voor lokale ondernemers?

 In 2025 willen wij dat de hoeveelheid restafval per inwoner flink kleiner is. Waarom? Omdat we nu veel grondstoffen gebruiken en producten na gebruik weggooien. Dit zorgt voor een zware belasting op ons milieu en een tekort aan grondstoffen. Dat kan anders! Daarom willen we inzetten op meer hergebruik en reparatie van onze materialen. Te beginnen in onze milieustraat.

 Wij zijn op zoek naar lokale ondernemers en inwoners die willen meedenken over hoe zij spullen van de milieustraat, die hergebruikt of gerepareerd kunnen worden, weer lokaal in de markt kunnen zetten. Denk jij mee

 Julian van Deursen (TU Delft, Participatory City Making Lab) is, onder leiding van Social Enterprise Lab (se.lab) en in opdracht van de vier gemeenten, gestart met het inventariseren welke lokale ondernemers kansen zien in hergebruik of reparatie van spullen van de milieustraten en hoe we kunnen helpen met het maken van een circulair businessmodel.

 Wat kun je verwachten als je meedoet?

* Meedenken in hoe de gemeente materiaal hergebruikt en reparatie vanuit de milieustraat kan faciliteren

 * Circulair businessmodel ontwerpen rondom een materiaalstroom in een serie workshops

Voorbeelden van circulaire ondernemingen:

* Het opknappen van oude fietsen, of hergebruik van oude fietsframes

* Oude serviezen opnieuw glazuren

* Tweedehands plantenwinkel

* Meubels maken uit B-hout

Heb je interesse of wil je meer weten?

Schrijf je nu vrijblijvend in door te mailen naar J.vanDeursen@student.tudelft.nl

 En verder….

·         hebben we de vinger aan de pols gehouden bij het RAUM aangaande de exploitatie van het Erfgoedpark. We blijven de nadruk leggen op kleinschaligheid en behoud van natuur.

·         kunnen we dit najaar meedoen met het project Meerbomen.nu. Binnen dit  project worden zaailingen (heel jonge bomen die her en der opkomen) geoogst en herbeplant. Er is in ieder geval contact met het RAUM en mogelijk heeft de gemeente ook oogstlocaties.

·         onderzoeken we de animo om na de corona een “No Waste”-Feest te organiseren voor jongeren om hen te laten ervaren dat je ook kunt feesten zonder afval achter te laten.

·         en houden we de bouwplannen van de gemeente goed in de gaten.

Nieuws Overzicht