Dit zijn de standpunten v/d bewoners in omgevingsraad Schiphol

19 oktober 2020

1. Uit Balans.

De belangrijkste reden dat Het Aldersakkoord voor 2008 geen vervolg heeft gekregen voor de periode 2020-2030 is dat van het uitgangspunt “Ontwikkeling in balans met de omgeving” niets terecht is gekomen.

Schiphol heeft wel het plafond van 500.000 vluchten behaald zonder de daarbij behorende hinderbeperking te leveren. De toename van het aantal ernstig gehinderden met 5% illustreert dat. Door de Corona-crisis is het aantal vluchten nu.......

aanzienlijk lager en zou de tijd nu gebruikt moeten worden voor een fundamentele discussie over de toekomst. Met name het gegeven dat het aantal ernstig gehinderden een maatstaf is voor de omgevingskwaliteit dient volgens de Dorpsraad Uitgeest vervangen te worden door een eerlijker maatstaf. 

2. Omgevingskwaliteit.

Hinderbeperking zoals tot nu toe is toegepast komt neer op het verzachten van de schadelijke gevolgen van de luchtvaart op leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Hinderbeperking is in het verleden vastgelegd in vrijblijvende convenanten. De wet- en regelgeving met betrekking tot het baan- en routegebruik kent daarnaast veel uitzonderingsgronden, waardoor de bescherming van bewoners in de praktijk weinig voorstelt. In de toekomst zijn heldere regels nodig die de bewoners daadwerkelijk bescherming bieden. Deze regels stellen lokale maxima aan de hinder, waaronder : sluitingstijden, gemiddeld aantal uren per dag, frequentie per uur, hinder door landingen/starts, dagdeel.

3. Rechtsbescherming.

We staan aan de vooravond van een ingrijpende luchtruimherindeling met grote gevolgen voor baanconfiguratie en baangebruik. Daarom knelt het ook dat individuele rechtsbescherming tegen vliegtuigoverlast in feite niet bestaat. Daarom dienen bewoners de kans te krijgen om bij de ORS plannen voor hinderbeperking in te dienen.

4. Participatie.

Bij de hinderbeperkende maatregelen die tot nu toe zijn genomen is vaak sprake van hinderverplaatsing i.p.v. hindervermindering. Om dit in de toekomst te voorkomen is een stem van de  wettelijk erkende categorie ernstig gehinderden nodig. Het ontwikkelen en bewaren van de omgevingskwaliteit veronderstelt ook de actieve betrokkenheid van deskundigen van gezondheidsdiensten, planbureaus  en experts in de operationele cyclus. Het bewaken van dat proces is -naast adviseren over hinderreductie- de kerntaak van de ORS 2.0

5. Netwerkkwaliteit.

Inpassing van Schiphol in de omgeving betekent dat in de toekomst omgevingskwaliteit de ruimte bepaalt voor netwerkkwaliteit. Binnen die grens kan worden voorzien in optimale internationale verbindingen via de lucht volgens het van Internationaal Openbaar Vervoer. Helaas is hiervan niets terug te vinden in de Luchtvaartnota. Er zijn onderzoekingen gedaan die concluderen dat met het aantal van 400.000 vliegbewegingen per jaar dit alles mogelijk is.

6. Regie & coördinatie.

Het Tussenadvies Van Geel maakt een onderscheid tussen nationale regie en regionale coördinatie. Omdat partijen zeer verschillende belangen hebben dient een orgaan zoals de ORS 2.0 in een zo vroeg mogelijk stadium tot een integrale afstemming te komen. De concrete invulling van een Omgevingshuis kan in de praktijk worden beproefd. Ieder stelsel dient minimaal voldoen aan de volgende eisen: 

a.  Het belang van omwonenden wier leefomgeving is aangetast door de luchtvaart moet zelfstandig en structureel zijn vertegenwoordigd op nationaal en regionaal niveau.

b. Zekerheid dat afspraken worden nagekomen en schending niet wordt beloond.

c. open en transparant proces in de ORS 2.0 onder onafhankelijke leiding.  

Voor meer standpunten van de bewoners klik op: https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunten/

Schipholdossier Overzicht