Brief van PVCR aan de 2e kamer

13 mei 2020

PVCR staat voor Platform Vlieghinder Castricum (binnenkort Platform Vlieghinder Kennemerland).

De PVCR is op 24 juni 2003 opgericht en behartigt de belangen van allen die de vlieghinder tot acceptabele proporties willen terugdringen. De PVCR wil vooral nadrukkelijk aanwezig zijn om de politieke besluitvorming lokaal, regionaal en landelijk te beïnvloeden. Ons motto is dan ook : De hinder kan minder. Op dit moment heeft de PVCR ongeveer 650 leden vooral in Castricum. De PVCR wil niet de hinder doorschuiven maar constructief meedenken om de overlast te beperken. De PVCR beschikt over een uitgebreide website : Vlieghinder.nl waar veel informatie over het luchtverkeer te vinden is.

Geachte volksvertegenwoordigers,

 Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: ons platform PVRC oftewel Platform Vlieghinder Regio Castricum vertegenwoordigt de door de Luchtvaart gehinderde bewoners rond de Polderbaan.

Op dit moment geniet de hele Kennemerland regio (van Alkmaar tot Heemstede) van een paradijselijke rust in ons luchtruim doordat er nauwelijks gevlogen wordt, één van de weinige grote voordelen bij de huidige Corona-ellende. Wij hebben echter vele jaren achter de rug waarin we de overlast door de Luchtvaart steeds maar hebben zien en vooral hóren toenemen.

De persconferentie van Wopke Hoekstra en Cora van Nieuwenhuizen van afgelopen vrijdagavond hebben we met interesse gevolgd. Namens het Kabinet stelden zij, dat er aan de toegezegde steun wél voorwaarden zullen worden gesteld die in de komende weken nog nader moeten worden ingevuld en met de Tweede Kamer besproken.

Deze uitzonderlijke tijd vraagt om uitzonderlijke acties, al vele jaren richten wij ons tot de politiek en media om het thema Volksgezondheid op de agenda te houden. Net als de vele andere bewonersverenigingen in den lande hebben wij zitting in de OmgevingsRaad Schiphol (ORS), een overkoepelend orgaan dat u ongetwijfeld kent. Vanzelfsprekend gaan wij door met het bewandelen van deze reguliere paden. Maar nú richten wij ons ook een keer rechtstreeks tot onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer! Omdat u de burgers van dit land direct vertegenwoordigt, willen we graag de volgende wensen aan u voorleggen. Graag zouden we zien dat de luchtvaart na de heropstart substantieel minder overlast aan lawaai en uitstoot gaat veroorzaken. Dit kan onder meer door de volgende maatregelen te implementeren (de opsomming is niet uitputtend!):

- Uberhaupt minder vliegbewegingen per jaar (past ook zeer bij de diverse nationale en internationale Klimaatdoelstellingen)

- Geen/ veel minder nachtvluchten, deze veroorzaken ernstige slaapverstoringen

- Het stoppen met langdurig frequent laag overvliegen van woongebieden, vanaf 40 km van Schiphol vaak al op 600 m hoogte of nog minder!   Deze conventionele daaltechniek, waarbij het vlakke deel zeer lang wordt uitgerekt, is vliegtechnisch gezien volkomen onnodig en veroorzaakt onnodig veel lawaai, kerosineverbruik en emissies

- In plaats hiervan kan de zogenaamde CDA-dalingstechniek (Continous Descending Approach) worden gebruikt; deze techniek van geleidelijke daling met verlaagd motorvermogen veroorzaakt veel minder lawaai en emissies, ze wordt nu al vaak voor nachtvluchten gebruikt, maar werkt óók overdag

- Het invoeren van alternatieve vliegroutes langs woongebieden, niet eroverheen

- Het sneller en steiler klimmen vanaf de startbaan, hetgeen veel herrie en extra uitstoot van CO2, NOx en ultra fijnstof voorkomt (dus het verbieden van het met “reduced thrust” opstijgen)

- Het uitwerken en invoeren van een door alle betrokken partijen gedragen systeem van analyse, aanpak én handhaving van hinder. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de RiVM, WHO, GGD, landelijke en lokale politiek, Natuur en Milieufederaties, bewonersverenigingen.

De afgelopen jaren hebben de omwonenden van Schiphol, zowel in het zogenaamde binnen- als buitengebied, helaas bij voortduring moeten constateren dat groei en capaciteitsuitbreiding voor de diverse kabinetten en de luchtvaartsector leidend waren, ondanks alle geopperde bezwaren. Hierdoor is het vertrouwen van omwonenden in de politiek en de luchtvaartsector ernstig geschaad. “Een crisis is óók een kans!”, hoor je dezer dagen vaak. Daarom roepen wij u nu, tijdens het komende overleg in de Tweede Kamer met het kabinet, met klem op om óók voor die andere kant van belangen van Omwonenden én Natuur en Milieu op te komen. Alleen zó houden we ons mooie land leefbaar, en bewaken we de Volksgezondheid! Graag willen wij e.e.a. nader met u uitwerken, wij zijn ook graag tot een nadere toelichting bereid.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw inspanningen!

Met vriendelijke groet,

Hugo Timmer, Heiloo namens het PVRC

Schipholdossier Overzicht