Klankbordgroep Centrumplan verslag april 2019

U treft hier het laatste verslag van de klankbordgroep Centrumgebied aan.

Een presentatie met de agenda voor die avond is rondgedeeld.

 1.    Voorstellen Peter Welles

Peter Welles stelt zich voor als de nieuwe projectmanager voor het Centrumgebied +schoollocaties. Peter heeft in zijn werkcarrière al veel ervaring in ontwikkelingsprojecten opgedaan, met name in centrumgebieden. Peter is in vaste dienst aangenomen en samen met Joyce Francke brengen zij continuïteit in de voortgang van de projecten en zijn zij de vaste aanspreekpunten voor de ontwikkelingen. Yvonne Groen blijft het aanspreekpunt voor belanghebbenden in de participatietrajecten in deze projecten.

2.    Stand van zaken Centrumplan / commissievergadering 4 april over Geesterheem

Afgelopen half jaar zijn we intensief met Viva!Zorggroep in gesprek geweest om een locatie voor een nieuw woon-zorgcentrum binnen het centrumgebied te vinden. In de commissievergadering van 4 april jl. heeft Viva!zorggroep een presentatie gehouden over de nieuwe visie en de consequenties daarvan voor Geesterheem. Viva heeft cijfers getoond van een sterke groei in de komende jaren van het aantal ouderen (75+) in Uitgeest en daarmee zal de zorgbehoefte van deze mensen naar meer zwaardere zorg (tbv dementie) wijzigen. Geesterheem heeft nu 47 plaatsen en biedt momenteel ook lichtere zorg. Viva!zorggroep stelt vanuit deze nieuwe visie inmiddels andere eisen aan een nieuw gebouw, namelijk het gebouw moet minimaal 80 wooneenheden krijgen en krijgt een meer gesloten concept ten behoeve van de zwaardere zorg. Dat stelt ook andere eisen aan het ruimtebeslag van het nieuwe gebouw. Binnen het centrumgebied zijn drie locaties voor het nieuwe centrum op haalbaarheid getoetst. Geconcludeerd is dat een nieuw zorgcentrum niet in het centrumgebied past en/of haalbaar is. Viva!Zorggroep gaat buiten het centrumgebied op zoek naar een geschikte locatie, maar wil wel binnen de gemeentegrenzen van Uitgeest blijven. De komende jaren blijft Geesterheem nog in gebruik.

 

3.    Locatie bibliotheek

Inmiddels is de bibliotheek gesloopt, omdat het leegstaande gebouw de gemeente alleen maar geld kostte. Er is gras ingezaaid. Met dit deelgebied kunnen we gaan beginnen met het opstellen van een programma.

 

4.    Accommodatieonderzoek

Rond de zomer komt er vanuit het accommodatieonderzoek meer duidelijkheid over de Meet, het Leeslokaal en het Cultureel centrum. Het is onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de binnensportmogelijkheden en locaties, om een besluit te kunnen nemen over de Meet. Het onderzoek is een alleen nog maar verkenning van bezetting en locatiemogelijkheden, de verenigingen zijn daarin nog niet betrokken.

 

5.    Nieuwbouw scholen; Paltroklocatie

Op 18 april wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met een budget vrij te maken voor de sloop van de oude paltrokschool en deze locatie aan te wijzen voor de nieuwbouw van 1 van de scholen. Voor de Binnenmeerschool zal een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan voor renovatie.

6.    Wat verder ter tafel komt?

·         Nu we een nieuwe fase in gaan in het centrumplanontwikkeling, namelijk ontwikkelingen per deelgebied, vraagt Wethouder Brouwer aanwezigen hoe zij de participatie ervaren.

Aanwezigen geven aan dat ze graag willen meedenken, maar ze hebben het gevoel dat ze weinig invloed hebben. Inmiddels na zoveel jaren actief mee te willen denken en mee te willen praten, en er geen concrete plannen op tafel liggen, houden ze er geen goed gevoel aan over. De bewoners van het dorp zullen bij het nieuwe centrumplan betrokken moeten worden. Laat de gemeente eerst maar met een plan op tafel komen waarin zij mee kunnen denken en invloed op kunnen uitoefenen.

Wethouder Brouwer geeft aan dat de gemeente nu dus eerst maar aan de gang gaat voor het opstellen van een globaal plan en dat we in deze setting (klankbordgroep Centrumplan) niet meer bij elkaar komen.

Per deelplan zal een voorstel gedaan worden hoe de participatie vorm te geven. Dit geldt voor zowel de ontwikkelingen in het centrum als voor de bouw van een nieuwe school op Paltroklocatie. De opmerkingen die vanavond en eerder gemaakt zijn worden daarin meegenomen.

·         Wethouder Brouwer geeft de aanwezigen nog mee dat op 16 april een interessante raadsinformatieavond over wonen gehouden wordt.

Nieuws Overzicht