Verslag klankbordgroep centrumplan 8 oktober 2018

Wethouder Jelle Brouwer opent de bijeenkomst en heet ieder welkom en geeft aan waarom de twee andere wethouders aanwezig zijn. Aan de hand van een presentatie wordt doorlopen wat er het afgelopen jaar is gebeurd in dit project, wat de stand van zaken nu is en welke richting het nieuwe college denkt op te gaan. 

De volgende onderwerpen zijn de revue gepasseerd: 

       Wethouder van economische zaken, Cecilia van Weel, geeft aan dat zij vertegenwoordiging van de ondernemersvereniging ook in de klankbordgroep wil. Voor de volgende keer zal een afgevaardigde van de ondernemersvereniging worden uitgenodigd.

       Ondanks dat een deel van het Beeldkwaliteitsplan geen uitwerking krijgt (geen bebouwing op de ijsbaanlocatie)en andere locaties misschien anders ingedeeld zullen worden, blijven de stedenbouwkundige uitgangspunten zoals die zijn ingebracht in het plan, zoals volume, hoogten en vorm van de bebouwing, parkeren, wegen, verkeer en doorzichten in dit gebied,  actueel. Het plan vormt voor alsnog de basis voor aangepaste plannen.

       In het bestuurlijk programma is opgenomen dat er 2 schoollocaties zullen komen in plaats van 1 locatie. Daarmee wordt bedoeld: een schoollocatie in De Koog, en een locatie ten oosten  van de Geesterweg. Het gemeentebestuur is daarmee in overleg met Tabijn..

       De raad heeft in januari 2018 besloten prioriteit te geven aan het uitwerken van de plannen van een nieuw woon-zorgcentrum ).  De Viva!Zorggroep verkent daarom momenteel alle locaties binnen het Centrumgebied waarin met een volumestudie gekeken wordt op welke locatie een nieuw woon-zorgcentrum inpasbaar is. ViVa!Zorggroep zoekt hierbij nauwe samenwerking met Kennemer Wonen. Nieuwe besluitvorming van de raad volgt als er concreet een voorstel ligt. De gemeente streeft er naar dat er voor het einde van dit jaar door ViVa!zorggroep een locatiekeuze is gemaakt.

       De oude bibliotheek zal dit jaar nog worden gesloopt. Waarschijnlijk komt daar woningbouw voor terug, tenzij ViVa!Zorggroep die plek wil gebruiken. 

       Bewoners geven aan dat het ijsbaanterrein wel heel heilig is verklaard en nu misschien maar voor ‘1%’ wordt gebruikt. Het moet beter gebruikt worden. De wethouder geeft aan dat we daar iets moois van willen maken, een groen hart, een ontmoetingsplek waar mensen kunnen ontspannen en wandelen, geschikt maken voor dagelijks gebruik. Er is in de Kerkbuurt onder de inwoners een initiatiefgroep gevormd, die samen met de ijsclub, jeu de boules en jongerenwerk, een voorstel gemaakt voor inrichting van het terrein.

       Wethouder van Weel geeft aan dat het belangrijk is dat de huidige gebruikers van de accommodaties, zoals het Leeslokaal en de muziekschool, hun activiteiten kunnen continueren. Voorlopig zetten zij het gebruik voort in het monumentale pand. Er wordt op dit moment een accommodatieonderzoek verricht, waardoor er een helder overzicht komt van locaties, gebruikers en contracten en het college daarin heldere keuzes kan maken om een efficiënt gebruik van de gebouwen te realiseren. Natuurlijk worden de gebruikers hier t.z.t. bij betrokken. 

De klankbordgroep zou in december weer bij elkaar geroepen worden maar die  bijeenkomst is verschoven naar januari/februari 2019 daar er op het moment van dit schrijven (eind november) nog geen concrete vorderingen zijn gemaakt door de ViVa Zorggroep

Nieuws Overzicht