Bewoners willen Schiphol alleen uitbreiden met banen in zee.

Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie. De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn. 

Als niet snel begonnen wordt aan het onderzoek naar alternatieven voor het doorgroeien van Schiphol vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol. Uitbreiding van het aantal banen vinden zij onacceptabel. Daarnaast stellen zij dat onbeheerste groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelstellingen in gevaar kan brengen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgeroepen om op korte termijn een onderzoek op te starten naar de behoefte van Nederland aan luchtvaart op de lange termijn en naar opties om de daarvoor nodige luchthavencapaciteit beschikbaar te maken. Gevreesd wordt dat een vastlopende luchtvaart zal leiden tot draconische maatregelen zoals het afschaffen van milieuregels, maximaal concentreren van geluidshinder en afbreken van woonwijken. De bewoners willen dat bij dit onderzoek de wetenschap, het bedrijfsleven maar ook de bewoners in de omgeving van luchthavens betrokken worden.

In het rapport “Vlucht naar Voren” worden de verschillende mogelijkheden belicht om Nederland van voldoende luchthavencapaciteit te voorzien voor de (zeer) lange termijn. Indien de regering luchtvaartgroei mogelijk acht zonder de klimaatdoelstellingen in gevaar te brengen, noemen zij de uitbreiding van Schiphol met banen op een “IJ-vlakte” voor de kust als haalbare en wenselijke optie. De uitbreiding zou gefaseerd moeten plaatsvinden waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden om op lange termijn de hub Schiphol te verplaatsen. Banen in Zee zien de opstellers als haalbaar wanneer deze worden gecombineerd met renderende voorzieningen zoals een buitenhaven voor Amsterdam, de aanlanding en opwekking van groene energie en terreinen voor bedrijfsgebouwen en woningbouw. Eén of meer van de bestaande banen van Schiphol kunnen dan gesloten worden zodat er meer ruimte komt voor woningbouw. “Vlucht naar Voren” wordt op 23 januari om 13.30 uur uur aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in de Statenpassage van het gebouw van de Tweede Kamer.

Het rapport "Een vlucht naar voren" treft u hier aan.

Voor informatie: Onderwerp: ‘Schiphol loopt vast’: Eef Haverkort 020 4974806 eef.haverkort@planet.nl Onderwerp: ‘Banen in Zee’: Ronald Fukken 06 41301259 ronaldfukken@gmail.com Onderwerp: ‘Klimaat en Milieu’: Hans Buurma 06 20804337 hansbuurma@chello.nl Het Bewonersplatform Luchtvaart Lange Termijn is een tijdelijk overlegplatform van bewonersorganisaties rond Schiphol die een duurzame luchtvaart met behoud van een gezond leefmilieu nastreven. Alle aangesloten organisaties zijn onafhankelijk en hebben een eigen signatuur. Het platform is een initiatief van de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms).

Nieuws Overzicht